Vil du vide mere...?

Så er du meget velkommen til at kontakte os.

Carsten Bæk Hansen

Carsten Bæk Hansen

Afdelingsleder, projektleder, salg

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Jelling Bogtrykkeri i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne

 

§ 1 Tilbud og aftale

1.1.  Tilbud er bindende for Jelling Bogtrykkeri i 14 dage fra tilbudets dato at regne.

 

1.2.  Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Jelling Bogtrykkeri.

 

1.3.  Har bestilleren anmodet Jelling Bogtrykkeri om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er Jelling Bogtrykkeri berettiget til at få dette arbejde betalt.

 

1.4.  Tilbudet er betinget af, at:

- Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbudet.

- Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbudet.

- Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til Jelling Bogtrykkeris afgivne tilbud.

 

§ 2 Pris

2.1.  Alle priser er ekskl. moms.

 

2.2.  Miljøbidrag er

         % – dog max. kr. 300,-

 

2.3.  Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Jelling Bogtrykkeri berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

 

2.4.  Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

 

2.5.  Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Jelling Bogtrykkeri forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

 

2.6.  Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Jelling Bogtrykkeri berettiget til at kræve betaling for:

- Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

- Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted

 

Derudover er Jelling Bogtrykkeri berettiget til at kræve betaling for:

-  Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet Jelling Bogtrykkeri, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.

-  Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

-  Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

-  Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet.

 

§ 3 Levering

3.1.  Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

- Bestillerens handling eller undladelse.

- De i pkt. [8. 1.] nævnte omstændigheder.

 

3.2.  Ved disse forsinkelser har Jelling Bogtrykkeri ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

 

3.3.  Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af Jelling Bogtrykkeris leveringsforpligtelser fordyres, er Jelling Bogtrykkeri forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af Jelling Bogtrykkeri beregnede merpris.

 

3.4.  Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Jelling Bogtrykkeri leveringstidspunktet.

 

§ 4 Betaling

4.1.  Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag.

 

4.2.  Der påløber rente fra forfaldsdagen med Jelling Bogtrykkeris til enhver tid gældende rente.

 

4.3.  Jelling Bogtrykkeri kreditgodkender alle nye kunder. På Jelling Bogtrykkeris anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

 

4.4.  Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Jelling Bogtrykkeri forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed. 

 

§ 5 Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1.  Ophavsretten til de af Jelling Bogtrykkeris udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Jelling Bogtrykkeri og må ikke uden Jelling Bogtrykkeris godkendelse overlades til tredjemand.

 

5.2.  Hvad Jelling Bogtrykkeri har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er Jelling Bogtrykkeris ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

 

§ 6 Forsinkelse

6.1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. [3.1.] følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

 

§ 7 Mangler

7.1.  Jelling Bogtrykkeri har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

 

7.2.  Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

 

7.3.  Jelling Bogtrykkeri har ret til at over- eller underlevere med indtil 10 % af aftalt oplag, hvis ikke andet er aftalt skriftligt.

 

7.4.  Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Jelling Bogtrykkeri er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

 

7.5.  Jelling Bogtrykkeri hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

 

7.6.  Jelling Bogtrykkeri er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet Jelling Bogtrykkeri nøjagtig instruktion om disses placering.

 

7.7.  Jelling Bogtrykkeri giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

 

§ 8 Ansvar

8.1.  I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Jelling Bogtrykkeri intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

- Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.

- I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.

- I øvrigt enhver omstændighed som Jelling Bogtrykkeri ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

 

8.2.  Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

 

8.3.  Jelling Bogtrykkeri hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

 

8.4.  Jelling Bogtrykkeri er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.

 

Jelling Bogtrykkeri er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter.

 

Jelling Bogtrykkeri er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra Jelling Bogtrykkeris side er handlet med grov uagtsomhed.

 

Jelling Bogtrykkeri hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

 

I tilfælde af at Jelling Bogtrykkeri i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Jelling Bogtrykkeris ansvar, er bestilleren pligtig til at holde Jelling Bogtrykkeri skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

 

8.5.  Jelling Bogtrykkeri har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager PrinfoVejle sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Jelling Bogtrykkeri skadesløs for et sådant ansvar.

 

8.6.  Jelling Bogtrykkeri har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er Jelling Bogtrykkeris, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder Jelling Bogtrykkeri har udført. PrinfoVejle er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Jelling Bogtrykkeri eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

 

§ 9 Underleverandører

9.1. Jelling Bogtrykkeri er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

§ 10 Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde

10.1. Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

 

§ 11 Købeloven

11.1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

 

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvad er cookies? Læs mere